Częste pytania

Na czym konkretnie polega wizja dobrego wychowania realizowanego w STERNIK-u?

     Rodzice zgadzają się co do tego, że podstawą wychowania jest naturalna rodzina oparta na trwałym związku mężczyzny i kobiety. Wychowanie jest rodzajem budowania – bardzo trudnego i wymagającego, ponieważ dotyczy człowieka. Stosując pewną analogię można porównać je do budowania domu. Domy mogą wyglądać bardzo różnie, ale zawsze muszą mieć solidne fundamenty, które jakościowo nie będą się od siebie różniły. Podobnie jest z naszymi rodzinami. Są bardzo różnorodne, każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, ale każdej zależy, aby ten fundament był solidny. 

Jak w praktyce wygląda budowanie tego fundamentu?

     Rodzice uczestniczą na przykład w wykładach na tematy wychowawcze, po których mogą wymieniać się doświadczeniami. Spotkania te nie są co prawda obowiązkowe, ale odgrywają one istotną rolę w doskonaleniu się rodziców w ich roli pierwszych wychowawców. Są też organizowane krótkie wycieczki ojców z synami oraz inne spotkania.

     Jak widać udział w projekcie jest dla rodziców dużym wyzwaniem i nieraz mówią oni, że to szkoła, w której „nie daje się odpocząć”. 

Co łączy ludzi tworzących STERNIKa?

     Środowisko tworzą rodzice i nauczyciele pragnący dobrze i kompetentnie wychowywać dzieci. Ten wspólny mianownik łączy ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk i grup zawodowych, mających różne zainteresowania, a niejednokrotnie należących do różnych wyznań (i także niewierzących). 

W jaki sposób rodziny w STERNIK-u kontaktują się ze sobą?

     Na co dzień ważną rolę łącznika między rodzinami spełniają Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK). Znają projekt, troszczą się o przepływ informacji między rodzicami, ułatwiają wzajemny kontakt, często to z ich inicjatywy dochodzi do spotkań rodziców. Rodziny lepiej się wtedy poznają, chętni podejmują też różne wspólne inicjatywy. Jedną z nich było zorganizowanie Orszaku Trzech Król – Jasełek Ulicznych. W pierwszą niedzielę stycznia 2009 roku z Placu Zamkowego wyruszył imponujący pochód, który przeszedł ulicami Starego Miasta na Rynek Nowego Miasta, gdzie orszaki złożyły pokłon przed Dzieciątkiem. Impreza, w której przygotowaniu wzięło udział 130 rodziców przyciągnęła blisko 10 tys. warszawiaków. W roku 2013 w Oraszku Trzech Króli w Krakowie wzięło udział około 15 000 osob. Więcej informacji na orszak.org) Z kolei w „Strumieniach” z okazji Dnia Dziecka rodzice wystawili serię sztuk teatralnych dla dzieci. Co roku odbywają się Święta Szkół w dużym stopniu przygotowywane siłami rodziców. To też ma duże znaczenie wychowawcze. Dzieciom łatwiej jest dobrze pracować w grupie, kiedy widzą, że ich rodzice też pracują razem.

Czy Fundacja STERNIK – Kraków osiąga zyski ze swojej działalności?

     Nie. Fundacja jest organizacją „non profit”, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków. Głównymi przychodami Fundacji są dotacja oświatowa oraz wpływy z tytułu czesnego.

     Rodziny, którym możliwości finansowe nie pozwalają na opłacanie czesnego w pełnej wysokości mają możliwość skorzystania z tzw. „indywidualnego ustalenia wysokości czesnego”. (Więcej w odpowiedzi na kolejne pytanie). 

Jak ustalane jest czesne i na co jest przeznaczone?

     Decyzję o wysokości czesnego w danym roku szkolnym podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Łączna wartość czesnego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego jest rozkładana na 12 równych rat płatnych od września do sierpnia włącznie. Mechanizm takiego podziału czesnego, w którym 11 i 12 rata czesnego, dotycząca okresu od września do czerwca, jest płatna w miesiącach lipiec i sierpień, ściśle wynika z charakteru prowadzonej działalności. W każdym miesiącu roku Fundacja ponosi stałe koszty, głównie koszty wynagrodzeń dla nauczycieli i utrzymania budynków szkolnych. Wpływy czesnego w ramach 11 i 12 raty zapewniają środki na ich pokrycie.

     Z czesnego pokrywane są wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół jak np. wynagrodzenia nauczycieli, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne itp. 

Czy w Projekcie uczestniczą też Rodziny, których nie stać na opłacanie czesnego w pełnej wysokości?

     Tak. Jednym z głównych założeń Projektu, od początku jego funkcjonowania, jest to, aby kryterium ekonomiczne nie było najważniejszym (lub co gorsza jedynym) kryterium przyjęcia rodziny do Projektu. Wypracowany sposób wsparcia rodzin jest – jak dotąd – najskuteczniejszym sposobem wcielenia w życie tej zasady.

     Rodzina może zwrócić się z wnioskiem o tzw. „indywidualne ustalenie wysokości czesnego”. Możliwość indywidualnych ustaleń „w dół” zależy ściśle od możliwości pozyskania dodatkowych środków na pokrycie deficytu, który powstaje w wyniku obniżenia opłaty. Deficyt ten jest pokrywany z utworzonego w tym celu funduszu edukacyjnego, w ramach którego gromadzone są potrzebne środki. Środki te pochodzą od osób, które zdecydowały się wspierać fundusz. Są to głównie rodziny uczestniczące w Projekcie oraz pozostali darczyńcy. Każdy może włączyć do pracy na rzecz wsparcia tej inicjatywy – bądź poprzez szukanie sponsorów, bądź też poprzez osobisty wkład. 

Czy istnieją indywidualne stypendia dla uczniów?

     Nie. Jak wyżej wspomniano, deficyt budżetowy wynikający z niższych wpłat czesnego pokrywany jest z funduszu edukacyjnego. Nie ma natomiast stypendiów w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to znaczy wypłaty gotówki danemu uczniowi na podstawie oceny statusu materialnego rodziny, bądź też wyników naukowych. STERNIK jest dziełem rodzin, które starają się solidarnie i na maksimum swoich możliwości pokryć koszty jego utrzymania. Stąd wynika koncepcja funduszu edukacyjnego, z którego pokrywany jest deficyt całego projektu. 

Co to jest RDS?

   RDS to skrót od nazwy Rodzice dla Szkoły. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założoną przez rodziców i Fundację STERNIK-Kraków. Statut spólki ma charakter non-profit i spełnia wymagania organizaci pożytku publicznego (aczkolwiek RdS – Kraków nie jest OPP). Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównym celem funkcjonowania spółki jest zarządzanie majątkiem placowek, wspieranie działalności Fundacji i gromadzenie kapitału, który jest wykorzystywany na budowę i rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

     Inwestycje te niejednokrotnie wymagają środków, które można uzyskać jedynie przy pomocy kredytu. Dla banku podstawą do jego udzielenia jest m.in. zgromadzony kapitał. Kapitał ten gromadzony jest właśnie w RdS. Rodzina pragnąca wejść do Projektu obejmuje udziały w RdS, co przyczynia się tym samym do powiększenia kapitału spółki. (Więcej o udziałach w odpowiedzi na kolejne pytanie). 

Co to jest rodzinny wkład inwestycyjny?

     W skład rodzinnego wkładu inwestycyjnego wchodzą dwa elementy: udziały w RDS oraz darowizna na rzecz Fundacji. Aktualnie kwota udziałów stanowi 75% całości wkładu. Statystyczna wysokość udziałów jest – podobnie jak w przypadku czesnego – punktem odniesienia w rozmowie z dyrektorem ekonomicznym. Tu również obowiązuje zasada indywidualnych ustaleń i decyzji każdej rodziny w sprawie możliwości swojego zaangażowania. Pozostałe 25% wkładu rodzina wnosi w drodze darowizny. Jest ona materialnym potwierdzeniem woli włączenia się w inicjatywę i stanowi zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami wycofania się rodziny po podpisaniu umowy lub przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wycofanie się w ostatniej chwili sprawia bowiem, że zarezerwowane dla dziecka (dzieci) miejsce zwalnia się a obciążenia wynikające z tego tytułu rozkładają się na pozostałych uczestników Projektu. Rodzina, która wycofa się z Projektu odzyskuje pieniądze z udziałów. 

Czy wartość udziałów zależy od liczby dzieci zapisanych do Projektu?

     Nie. Wartość ustalonego z rodziną wkładu inwestycyjnego nie zależy od aktualnej ani przyszłej liczby dzieci w Projekcie. Przy promocjach do kolejnych placówek (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) nie pobiera się też dodatkowego wpisowego.