Program edukacyjny

Wierchy Szkoła Podstawowa Fundacji STERNIK-Kraków to niepubliczna placówka dla chłopców, kształcąca w duchu edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Współpracując z rodzicami, staramy się wspierać ich w wychowaniu synów, aby samodzielnie i z odpowiedzialnością podejmowali decyzje dotyczące swego życia i brali udział w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. W naszej pracy korzystamy z wieloletnich doświadczeń szkół spersonalizowanych na całym świecie, szczególnie w Hiszpanii. Staramy się zapewnić edukację na najwyższym poziomie. W szkołach realizujemy założenia Podstawy Programowej MEiN.


Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań angażując się w pracę licznych kół przedmiotowych. W pracy dydaktycznej kształtujemy umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia. Oprócz języka angielskiego, którego uczymy w zwiększonym wymiarze godzin, uczniowie uczą się języka hiszpańskiego.

Duży nacisk kładziemy na nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Jednak staramy się przełamywać stereotypy opisujące chłopców jako zainteresowanych jedynie naukami ścisłymi, a dziewczęta humanistycznymi. Wbrew obecnym trendom i dążeniu do utylitaryzmu, staramy się na jak najwyższym poziomie nauczać przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Uczniowie budują swoją wiedzę o sztuce i wrażliwość na nią podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Swoje osiągnięcia uczniowie mogą prezentować podczas cyklicznych wydarzeń szkolnych, uczestnicząc w projektach oraz konkursach.

Bardzo ważnym aspektem rozwoju jest również zdrowie i rozwój fizyczny. Dążymy do tego, aby chłopcy mieli jak najwięcej okazji do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w zawodach międzyszkolnych, tuż za szkołami sportowymi i są zapraszani do udziału w treningach profesjonalnych klubów sportowych. Mamy świadomość, że nie ma dobrej edukacji bez wychowania. Staramy się w codzienności szkolnej w sposób naturalny łączyć kształcenie i wychowanie, podkreślając, że bez dobrych nawyków trudno jest osiągać jakiekolwiek cele.