Tutoring rodzinny i osobisty plan rozwoju

Opiekun jest to nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej sprawuje pieczę nad określoną liczbą rodzin. Głównym obowiązkiem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego i wychowawczego tak, aby zachowana została jedność kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Należy odróżnić funkcję dydaktyczną, przynależną każdemu nauczycielowi oraz funkcję wychowawczą i organizacyjną, przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej opiekunowi, która u swych podstaw zakłada wzajemną akceptację i zaufanie.

Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojego dziecka i sugerowanie im najskuteczniejszych sposobów jego realizacji. Spotkania rodziców z opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy do roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony opiekuna, jak i rodziców i powinna rozpocząć się od oceny stopnia realizacji celów uzgodnionych podczas poprzedniego spotkania. Tematy, jakie można poruszać przy okazji spotkania, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i opiekun, którzy są w równym stopniu zainteresowani jak najpełniejszym rozwojem powierzonych sobie dzieci, nie mogą ograniczać się jedynie do omawiania ich wyników edukacyjnych. Należy poruszać wiele innych spraw, a zwłaszcza kwestie dotyczące zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, rozwoju charakteru, umiejętności pielęgnowania przyjaźni, sposobów wykorzystywania czasu wolnego itp., aby pomóc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju. Uczennice spotykają się ze swoim opiekunem jeden, dwa razy w miesiącu, w trakcie swojego pobytu w szkole.